IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU PRAVILA O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Naručitelj Dalmati d.o.o., Postolarska 6, HR-22320 Drniš, OIB: 24931977864 izjavljuje da je u sukobu interesa s povezanim subjektom:

Etno Pakovo d.o.o.,  Postolarska 6, HR-22320 Drniš, OIB: 26413669040

Odgovorna osoba Naručitelja izjavljuje da je u sukobu interesa u smislu postojanja slijedeće situacije:
1. istodobno obavljam upravljačke poslove u povezanom subjektu, ili
2. vlasnik sam poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u
upravljanju odnosno u kapitalu toga povezanog subjekta s više od 0,5 %, ili
3. s povezanim subjektom sam kao čelnik tijela, član upravnog, upravljačkog ili nadzornog
tijela, u odnosu srodstva po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po
tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, te u
odnosu posvojitelja i posvojenika.

1 € = 7,53450 KnETNOLAND
EXPERIENCE

FAMILY STYLE
"PEKA" FOOD

CONFERENCES
& EVENTS

HTZ banner EN Sibenik 970x250
This site uses cookies to offer you a better browsing experience.